8.4 C
Bratislava
piatok, 19 apríla, 2024

Choroba z povolania. Aké sú vaše práva a povinnosti.

Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je choroba z povolania choroba uznaná špecializovaným pracoviskom a je zaradená v zozname chorôb z povolania ak vznikla pri vykonávaní práce. Takže, choroba z povolania sa môže uznať len vtedy ak boli splnené všetky podmienky pre jej uznanie

 • vznikla pri výkone práce
 • nachádza sa v zozname chorôb z povolania. Tento zoznam chorôb z povolania obsahuje až 47 ochorení, ktoré môžu vzniknúť počas vykonávania pracovnej činnosti. Neznamená to ale, že každá choroba uvedená v tomto zozname musí byť chorobou z povolania. Niektoré choroby zo zoznamu sa môžu v organizme rozvinúť aj na základe dedičnosti, úrazu alebo vplyvom zlého životného štýlu.

Čo je choroba z povolania

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré ste nadobudli počas vykonávania pracovnej činnosti a o jeho vznik a rozvoj sa postarali aj pracovné podmienky, v ktorých ste robili. Ide o

 • výkon pracovných (služobných) povinností, ktoré vyplývajú z pracovného (služobného) pomeru
 • činnosť, ktorú vykonávate na príkaz zamestnávateľa
 • činnosť, ktorá je predmetom služobnej cesty

Každé zamestnanie má aj svoje tienisté stránky, medzi ktoré sa radia aj zdravotné riziká. Ročne sa v Slovenskej republike eviduje okolo 300 prípadov chorôb z povolania. Aj keď množstvo uznaných chorôb z povolania klesá ( v roku 2000 to bolo viac ako 600 prípadov) stále je termín „choroba z povolania“ strašiakom všetkých zamestnávateľov a aj zamestnancov.

Choroba z povolania – diagnostika

Ak váš lekár nadobudne podozrenie, že choroba, ktorou trpíte súvisí s vašou prácou odošle vás na špecializované pracovisko pracovného lekárstva – klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie (KPL a KT). Na Slovensku máme len tri takéto kliniky:

 • Bratislava
 • Martin
 • Košice

Na základe zdravotného stavu pacienta, stanoviska z prešetrenia pracovných podmienokvýkonu práce pacienta sa vydá lekársky posudok. Najdôležitejším dokumentom je odborné stanovisko z prešetrenie pracovných podmienok, ktoré vypracuje orgán verejného zdravotníctva.

Pacient následne dostane lekársky posudok, v ktorom choroba z povolania môže ale aj nemusí byť uznaná.

Ohrozenie chorobou z povolania

Ohrozenie chorobou z povolania je termín, ktorý sa používa pre zamestnancov, na ktorých sú badateľné (klinické alebo laboratórne) príznaky choroby z povolania, ale ešte nenadobudli kritériá pre určenie diagnózy choroby z povolania.

Povinnosti zamestnávateľa

Ak bola pacientovi uznaná choroba z povolania je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na iné pracovné miesto, pričom musí brať ohľad na jeho aktuálny zdravotný stav.

Pokiaľ vhodné pracovné miesto zamestnávateľ nemá môže dať zamestnancovi výpoveď alebo je možné pracovný pomer ukončiť dohodou. V tomto prípade nastáva ale zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť odstupné, ktoré musí byť v minimálnej výške desaťnásobku priemernej mzdy zamestnanca.

Nárok na odstupné zaniká ak zamestnanec

 • nedodržiaval predpisy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • si spôsobil úraz pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok

Nárok na náhradu škody

Zamestnanec, ktorému bola priznaná choroba z povolania má nárok aj na náhradu škody. Dávky vypláca sociálna poisťovňa. Zamestnancovi môžu byť priznané dávky

 • Náhrada za bolesť – klinické prejavy choroba netrvali dlhšie ako rok. Odškodňuje sa bolesť, ktorá bola spôsobená poškodením zdravia, liečením a odstraňovaním následkov.
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – choroba z povolania trvala dlhšie ako rok. Trvalá neschopnosť vykonávať pracovnú činnosť, ktorá ochorenie spôsobila, prípadne by jej ďalšie vykonávanie viedlo k zhoršeniu choroby z povolania
 • Jednorazové vyrovnanie – ak v dôsledku choroby z povolania dôjde k poklesu pracovnej schopnosti o 10 až 40%.
 • Úrazová renta – ak je pokles pracovnej schopnosti viac ako 40% má zamestnanec nárok na pravidelnú dávku.
 • Náhrada spojená s liečením – ak sa liečenie choroby z povolania neuhrádza zo zdravotného ale sociálneho poistenia má pacient nárok na túto dávku.

Zamestnanec má nárok len na dávky, ktorých podmienky spĺňa. Nemusí mať tak nárok na všetky dávky.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec má tiež pár povinností, ktoré sa týkajú hlavne predchádzania chorôb z povolania.

 • podrobiť sa preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci
 • zúčastňovať sa rekondičných pobytov
 • používať daným spôsobom pridelené osobné pracovné ochranné prostriedky
 • dodržiavať zásady bezpečnej práce

COVID-19 – choroba z povolania

Diagnostikovaný COVID-19 je považovaný za chorobu z povolania. Neplatí to ale pri každom prípade nakazenia. Na jeseň v roku 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej môže byť ochorenie COVID-19 klasifikované ako choroba z povolania za istých podmienok

 • počas trvania krízovej situácie je zamestnanec dočasne práceneschopný z dôvodu ochorenia na COVID-19
 • ochorenie musí preukázateľne vzniknúť v práci pri kontakte s vírusom alebo infikovaným materiálom
 • k infikovaniu došlo počas plnenia pracovných úloh a činností
 • zamestnávateľ potvrdí, že k ochoreniu došlo v práci

Novela platí pre všetkých zamestnancov, nie len pre zamestnancov zdravotníctva. Dôležité je aby boli splnené všetky štyri podmienky pre priznanie choroby z povolania COVID-19.

Najčastejšie choroby z povolania v SR

Medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v Slovenskej republike v roku 2020 patrili:

 • choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín -ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (52,8% zo všetkých hlásených chorôb z povolania)
 • infekčné a parazitárne choroby prenosné zo zvierat na ľudí priamo, alebo prostredníctvom prenášačov (11,1% zo všetkých hlásených chorôb z povolania)
 • choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (9,5% zo všetkých hlásených chorôb z povolania)
 • vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním organických prachov typu farmárske pľúca (6,7% zo všetkých hlásených chorôb z povolania)

Ďalej boli hlásené aj choroby sluchu (6,3%) a kožné choroby, dermatózy (4,8%).

Najčastejšie choroby z povolania vo svete

Choroby súvisiace s prácou majú na svedomí až 2,4 milióna úmrtí na celom svete. Medzi najčastejšie choroby z povolania vo svete patria

 • Dermatitída – 15 až 20% všetkých chorôb z povolania hlásených v USA tvorí tzv kompaktná dermatitída spôsobená množstvom biologických, fyzikálnych alebo chemických látok.
 • Ochorenia dýchacích ciestastma, ochorenie pľúc a chronická obštrukčná choroba pľúc. Táto choroba z povolania sa najviac objavuje v Kanade. Ochorenia dýchacích ciest sú najviac rozšírené hlavne v automobilovom priemysle a pri výrobe a spracovaní plastov.
 • Muskuloskeletárne choroby – u nás známe ako choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťažovania končatín je najrozšírenejšia v Európe. Syndróm karpálneho tunela alebo zápal šliach môžu byť spôsobené nie len opakovanými pohybmi, manipuláciou s bremenami ale aj nedostatkom prestávok v práci či vysokými pracovnými nárokmi.
 • Rakovina – predstavuje až 24% všetkých úmrtí , ktoré súvisia s prácou. Najčastejšie ide o prácu s azbestom, ktorá môže byť príčinou vzniku rakoviny pľúc, rakoviny tráviaceho traktu, rakoviny hrtana alebo hltana.
 • Stres a poruchy duševného zdravia – ako choroba z povolania najčastejšie postihujú zamestnancov armády a polície (posttraumatická stresová porucha).

ZDROJ

uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4752:choroby-znpovolania-vnsr-v-roku-2020&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY