25.8 C
Bratislava
pondelok, 27 mája, 2024

Ako vybaviť kúpele?

Kúpele, alebo kúpeľňa starostlivosť je doplnková liečba. V niektorých prípadoch predstavuje ideálny spôsob pre rekonvalescenciu po operáciách ale uplatňuje sa aj pri chronických ochoreniach. Keďže ide o doplnkovú liečbu, ktorá nenahrádza zdravotnú starostlivosť treba na absolvovanie liečebného pobytu splniť niekoľko podmienok.

Kúpele vám môže navrhnúť lekár špecialista, lekár poskytujúci všeobecnú zdravotnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu od špecialistu. Určite vám ju lekár nenavrhne po prvom vyšetrení či pri prvých príznakoch ochorenia.

Nárok na kúpele

Nárok na kúpeľný pobyt máte ak

 • trpíte chronickým ochorením a chodíte k špecialistovi aspoň raz za pol roka a dodržiavate liečbu, ktorú vám predpísal.
 • Ste po úraze alebo náročnej operácii

Ak trpíte chronickým ochorením zvyčajne máte nárok na kúpeľnú liečbu 1 x do roka (pri niektorých diagnózach aj viac krát)

Pokiaľ vám lekár predpísal kúpele z dôvodu rekonvalescencie po úraze alebo po náročnej operácii máte nárok na 1 kúpeľnú liečbu.

Kúpele: Úhrada

Vplyv na to či a koľko bude pacient za kúpele platiť záleží od jeho diagnózy a indikačného zoznamu, podľa ktorého sa musí lekár riadiť.

Kúpeľná liečba

Indikačný zoznam

Lekár sa pri navrhovaní kúpeľnej liečby riadi indikačným zoznamom, ktorý je súčasťou zákona o zdravotnej starostlivosti. V tomto zozname sú špecifické diagnózy, pri ktorých má pacient nárok na kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Zároveň obsahuje aj podmienky, ktoré musí poistenec spĺňať aby mal nárok na úhradu kúpeľov.

Indikačný zoznam konkretizuje typ úhrady kúpeľnej liečby, dĺžku trvania pobytu, kontraindikácie a aj odbornosť lekára, ktorý môže návrh na kúpeľnú liečbu vypísať.

Diagnóz, ktoré je možné považovať za indikácie pre kúpeľnú starostlivosť je cca 145. Pre lepšiu prehľadnosť sú rozdelené do indikačných skupín.

V závislosti od diagnózy sú v indikačnom zozname dve kategórie týkajúce sa úhrady kúpeľnej liečby

Kategória A

Do kategórie A spadajú vážne diagnózy a stavy po niektorých úrazoch a operáciách. Zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a aj stravu uhrádza zdravotná poisťovňa. Pacient si uhrádza len

 • 1,70 euro za deň pobytu (zákonom stanovený poplatok). Prvý a posledný deň v kúpeľoch sa počíta ako jeden deň. Od tohto poplatku sú oslobodení držitelia minimálne striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a ich sprievod a pacienti, ktorí sú v hmotnej núdzi.
 • Daň z ubytovania – výšku dane si určuje mesto alebo obec. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1 eura na deň. Prvý a posledný deň pobytu sa počítajú ako jeden deň.

Služby, ubytovanie a strava sú v kategórii A hradené len do výšky štandardu. Pod pojmom štandardné ubytovanie sa považuje ubytovanie v jednej izbe s minimálne dvoma posteľami. Ak chce pacient vyšší štandard (či už ohľadom stravy alebo ubytovania) zdravotná poisťovňa ho neuhrádza.

Do kategórie A patria prevažne deti a dospelí pacienti trpiaci

 • onkologickým ochorením (do 24 mesiacov od ukončenia liečby)
 • bronchiálnou astmou
 • nervovými chorobami (paralýza)
 • kožnými ochoreniami (popáleniny, psoriáza)
 • degeneratívne nervovosvalové ochorenia

Kúpele. Operácia

Nárok na kúpele plne hradené zdravotnou poisťovňou majú v niektorých prípadoch aj pacienti po operácii

 • obehového ústrojenstva
 • tráviaceho ústrojenstva (tenkého, hrubého čreva)
 • dolných dýchacích ciest
 • obličiek
 • gynekologických operáciách

Kategória B

Do kategórie B spadajú menej vážne diagnózyniektoré chronické ochorenia. Zdravotná poisťovňa uhrádza kúpele len čiastočne, len zdravotnú starostlivosť (procedúry). Pacient si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok (1,70 e za deň) a daň z ubytovania (cca 1 e na deň).

Za ubytovanie a stravu môže podľa nariadenia Vlády SR za služby pacient s diagnózou v kategórii B platiť 4, 98 eur za deň mimo sezóny (1. a 4. štvrťrok) a 7,30 eur v sezóne (2. a 3. štvrťrok). Táto cena platí pre ubytovanie v štandardnej izbe. Väčšinou sú ale tieto izby v kúpeľoch obsadené. Pacient sa tak môže ubytovať v nadštandardných izbách, ktoré ale môžu byť drahšie. Kúpele by vás o celkovej cene mali dopredu informovať.

Oslobodenia od poplatku, ktoré sa uplatňujú v kategórii A sa v tejto kategórii neuplatňujú.

Do kategórie B patria dospelí pacienti s menej vážnymi diagnózami. Patria sem zväčša chronické ochorenia

 • obehového systému
 • pohybového systému
 • tráviaceho ústrojenstva
 • porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • nervové choroby
 • obličiek, močových ciest
 • kožné choroby
 • ženské choroby

Okrem chronických ochorení to tejto kategórie patria ak choroby súvisiace s hypertenziou, cukrovka a choroby z povolania.

Kúpeľná liečba. Lekár

Návrh na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje odborný lekár. Podľa zákona poukaz do kúpeľov môže vyplniť aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu špecialistu. To, ktorý lekár vypisuje kúpeľnú liečbu presne určuje indikačný zoznam.

Následne je potrebné návrh na kúpeľnú liečbu doručiť do poisťovne (osobne, poštou).. VšZP a Dôvera umožňujú poslať žiadosť na kúpeľnú liečbu elektronickou formou.

V zdravotnej poisťovni sa dostane návrh na kúpeľnú liečbu do rúk revízneho lekára, ktorý vám kúpele môže schváliť ale aj zamietnuť. Zamietnutie musí revízny lekár aj odôvodniť.

Neschválenie kúpeľnej liečby

Najčastejšie k zamietnutiu úhrady kúpeľnej liečby dochádza

 • ak je zle uvedená indikačná skupina, diagnóza, ktorá sa v indikačnom zozname nenachádza, nedoloženie potrebných výsledkov vyšetrení (tie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace).
 • Neskoré zaslanie návrhu na kúpeľnú liečbu. Väčšina ochorení má stanovenú dobu do kedy je potrebné od indikácie absolvovať liečbu. Z toho dôvodu by ste mali zdravotnej poisťovni doručiť návrh maximálne do 6 týždňov. Inak vám poisťovňa kúpele automaticky zamietne.
 • Neplatič – ak má poistenec dlh voči zdravotnej poisťovni kúpele zamietne. Kúpeľná liečba nie je neodkladná zdravotná starostlivosť takže ako neplatič sa na ne nedostanete.
 • Úhradu za kúpele poisťovňa nemusí schváliť ani keď sa u špecialistu neukážete viac ako pol roka
 • Kúpele môže poisťovňa zamietnuť aj v prípade ak ste ich už absolvovali v závislosti od vašej diagnózy. Pri niektorých ochoreniach máte nárok na jednu kúpeľnú liečbu za rok, pri niektorých raz za 2 roky. Niekedy máte nárok len na jednorazovú kúpeľnú liečbu (zväčša po úrazoch a náročných operáciách).

Voči zamietnutiu úhrady za kúpeľnú liečbu sa môžete odvolať. V odôvodnení zamietnutia zistíte prečo vám návrh zamietli a ak chýbajú len nejaké výsledky vyšetrení doplňte ich.

Schválenie kúpeľnej liečby

Ak vám zdravotná poisťovňa kúpele schválila bude vás o tom informovať.

Schválenie kúpeľnej liečby kategória A

 • V oznámení nájdete názov kúpeľov, kde bude liečba prebiehať a počet schválených dní kúpeľnej starostlivosti (21 prípadne 28). Nájdete tu aj posledný možný termín, do kedy musíte na liečbu nastúpiť a počet hradených procedúr. Zároveň sa dozviete aké doklady a dokumenty si máte so sebou do kúpeľov priniesť (lieky, zdravotné pomôcky).

Schválenie kúpeľnej liečby kategória B

 • Spolu s oznámením o schválení liečby vám zdravotná poisťovňa pošle aj zoznam kúpeľov, z ktorého si môžete vybrať kde budete absolvovať liečbu. Následne vám z vami vybraných kúpeľov pošlú pozvánku na konkrétny termín aj s konkrétnym ubytovaním. Okrem toho by mali byť v pozvánke aj informácie o doplatkoch (daň za ubytovanie, strava, ubytovanie,…).

Počas kúpeľnej liečby máte nárok na PN. Je jedno či máte kúpele plne hradene (kategória A) alebo si časť doplácate (kategória B). Ako samoplatca nárok na PN nemáte.

Deti do 3 rokov majú nárok na sprievodcu (rodič). Treba oň ale požiadať poisťovňu, v ktorej je dieťa poistené. Ak máte staršie dieťa môžete o sprievod zdravotnú poisťovňu aj tak požiadať. V tomto prípade poisťovne zvyknú posudzovať každý prípad osobitne. Pokiaľ poisťovňa sprievod schváli platí zaň len ubytovanie. Stravu a prípadné procedúry si musíte platiť sami.

Kúpele. Wellness

Kúpeľná liečba: Samoplatca

Kúpeľnú liečbu môžete absolvovať aj ako samoplatca. V tomto prípade si všetko hradíte sami (ubytovanie, strava, procedúry,…). Kým kúpele hradené poisťovňou trvajú 3 až 4 týždne samoplatcovia dávajú prednosť kratším víkendovým alebo týždňovým pobytom.

Ako samoplatca si môžete vybrať konkrétne kúpele, zvoliť dĺžku pobytu a aj čas kedy na liečbu nastúpite. Lekár, ktorý je v kúpeľoch vám na základe vášho zdravotného stavu a vyšetrenia navrhne liečebný plán. V prípade záujmu si môžete ďalšie procedúry doplatiť.

Ak na kúpeľnú liečbu ako poistenec nemáte nárok a rozhodnete sa ich absolvovať ako samoplatca môžete využiť rôzne zľavy, ktoré zdravotné poisťovne svojim poistencom ponúkajú.

 Poisťovňa Dôvera ponúka na niektoré liečebné pobyty zľavu až 13%.

V ponuke VšZP nájdete na niektoré kúpeľne liečby zľavu aj 15%.

Aj poistenci zdravotnej poisťovne Union môžu využiť na liečebné pobyty zľavy od 5 do 20%.

Jednotlivé zľavy  sa môžu v zdravotných poisťovniach meniť, preto pre aktuálne informácie navštívte ich internetové stránky.

ZDROJ

npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_05/Ako_sa_dostat_do_kupelov_a_co_vas_tam_caka.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&page=full&

kupele.net/liecebne-pobyty-cez-poistovnu/

vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/kupelna-starostlivost.html

dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/liecba-hospitalizacia-a-kupele/narok-a-vybavenie-kupelov

union.sk/kupelna-starostivost/

Obrázky: pixabay.com

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY