23.2 C
Bratislava
piatok, 21 júna, 2024

Študenti a zdravotné poistenie – čo by ste mali vedieť a aké sú najčastejšie otázky?

Školou povinná mládež väčšinou záležitosti týkajúce sa zdravotného poistenia takpovediac „nerieši“.

To však neznamená, že sa ich táto problematika netýka.

Chlieb sa v mnohých prípadoch láme začiatkom školského roka.

Aké sú povinnosti študentov v súvislosti s hradením zdravotného poistenia?

Zdravotné poistenie a stredoškoláci

Dokedy je absolvent strednej školy poistencom štátu?

Po absolvovaní strednej školy si azda každý študent položí otázku – ísť na „výšku“ alebo nie? Ako toto rozhodnutie súvisí so zdravotným poistením? Absolventi stredných škôl sú poistencami štátu do 31. augusta konkrétneho kalendárneho roka. Ak absolvent strednej školy pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu, t. j. nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni.

Čo robiť, ak absolvent strednej školy nepokračuje v štúdiu ani sa nezamestná?

Absolventi stredných škôl, ktorí ďalej nepokračujú v štúdiu ani sa nezamestnajú či nezačnú podnikať, sa môžu prihlásiť na úrade práce. V tom prípade za nich bude platiť poistné štát. Ak sa ale na úrad práce neprihlásia ani neodcestujú do zahraničia (kde by boli zdravotne poistení), vyvstane im povinnosť prihlásiť sa vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia. Lehota pre tento úkon je do 8. októbra príslušného kalendárneho roka.

Čo robiť, ak absolvent odíde po strednej škole do zahraničia (v rámci EÚ)?

V prípade, že absolvent bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole v niektorom z členských štátov EÚ, kde je toto štúdium ekvivalentné so slovenským vysokoškolským štúdiom, zostáva naďalej poistencom štátu. Okrem ekvivalencie však budú zdravotnou poisťovňou skúmané aj iné podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona. Ak ich študent nesplní, musí si poistenie platiť sám. V prípade odchodu absolventa do zahraničia za prácou platí, že absolvent si má odvody platiť v štáte, kde bude ekonomicky aktívny. Okrem prihlásenia sa do miestneho systému sa zároveň musí odhlásiť zo systému zdravotného poistenia na Slovensku, a to do 8 dní odvtedy, čo mu vznikne povinnosť zdravotného poistenia v danom štáte v rámci EÚ.

Zdravotné poistenie a vysokoškoláci

Platí za mňa poistné štát, keď po prázdninách pokračujem v štúdiu na druhom stupni?

Ak po skončení Bc. študent pokračuje v štúdiu na druhom stupni VŠ a zároveň má menej ako 26 rokov, štát zaň platí poistné aj behom prázdnin. Od dovŕšenia 26 rokov po dosiahnutie 30 rokov uvedené platí, len ak sa jedná o denné štúdium.

Ukončil som vysokú školu – dokedy som reálne považovaný za študenta?

Študent prestáva byť študentom po úspešnom vykonaní štátnej skúšky, konkrétne v deň, ktorý nasleduje po dni štátnic (nie po promóciách).

Čaká má opravná štátna skúška. Dokedy za mňa platí poistné štát?

Študent je poistencom štátu do 31. augusta príslušného roka. Ak do tohto termínu úspešne zloží opravnú štátnicu, prestáva byť študentom v deň, ktorý nasleduje po termíne štátnic. Ak je ale termín opravných štátnic až po 31. auguste, študent stráca svoj status študenta od 1. septembra príslušného roku.

Úspešne som dokončil 2. stupeň VŠ štúdia a pokračujem na ďalšej vysokej škole. Som stále považovaný za študenta?

Ak človek po ukončení 2. stupňa VŠ získa akademický titul a chystá sa pokračovať v štúdiu na inej vysokej škole, štát ho v zmysle platenia zdravotného poistenia už nepovažuje za študenta a teda zaň ani neplatí zdravotné poistenie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY