26.1 C
Bratislava
utorok, 16 júla, 2024

Nevie sa vaše dieťa naučiť počítať? Príčinou môže byť dyskalkúlia..

Dyskalkúlia

patrí do porúch učenia. V tomto prípade ide konkrétne o poruchu matematických schopností. Deti, ktoré ňou trpia sú intelektuálne a psychicky zdravé, problém im ale robí všetko, čo sa týka číslic, počítania či iných matematických úkonov.

Osoby, ktoré majú dyskalkúliu nemusia mať aj nízku inteligenciu. Môžu mať vynikajúce komunikačné, jazykové či iné zručnosti.

Pôvod slova

Slovo dyskalkúlia je zložené z dvoch slov. Dys ako ťažkosti, zlé fungovanie a zo slova kalkúlia (calculus) – malý kameň. V staroveku sa malé kamene „okrúhliaky“ používali na počítanie. Dali tak základ už známejšiemu počítadlu.

Definícia dyskalkúlie

Ide o špecifickú poruchu učenia, ktorá ovplyvňuje schopnosť získavať a rozvíjať matematické znalosti. Touto poruchou trpia viac než 3% populácie.

Príčiny vzniku

Presá príčina prepuknutia dyskalkúlie nie je známa. Existuje niekoľko predpokladov, ktoré môžu viesť k jej vzniku.

Dyskalkúlia môže vzniknúť pri dysfunkcii jednej z dvoch hemisfér mozgu. Častejšie sa dysfunkcia lokalizuje v ľavej hemisfére.

Za vznikom dyskalkúlie môže byť aj intraparietálny sulkus – časť mozgu, ktorá sa podieľa na spracovávaní číselných a matematických informácií. U detí trpiacich dyskalkúliou je táto časť mozgu menej aktívna. Ak dôjde k poškodeniu mozgu úrazom, alebo krvácaním do mozgu dyskalkúlia sa môže objaviť aj u dospelých.

Ďalšou možnou príčinou tejto poruchy je depresia, či pocit úzkosti, ktoré bránia dieťaťu v učení sa – dieťa sa nedokáže koncentrovať, sústrediť sa a robí často chyby v matematike.

Táto porucha sa dáva do súvislosti aj s predčasne narodenými deťmi a aj deťmi, ktorých matka v čase tehotenstva pila alkohol.

Príznaky dyskalkúlie

 • problém zapamätať si čísla po sebe – ak sa ich aj dieťa naučí, nedokáže číslicu priradiť k číslovke,
 • probém povedať, ktorá číslica je väčšia či menšia.

V škole môžu mať deti:

 • Problémy so základnými matematickými operáciami – sčítanie, odčítanie násobenie, delenie.
 • Problém s výpočtami a uplatnením (či spomenutím si) na rôzne pravidlá v matematike. Napríklad dieťa vie, že 2+5=7, ale nevie (neuvedomí si), že aj 5+2=7. Ak aj pravidlá pochopia nedokážu ich uplatniť pri výpočtoch.
 • Problém s pochopením pojmov „viac ako“, či „menej ako“.
 • Zamieňanie znamienok (+,-).
 • Problém s financiami (manipuláciou s peniazmi). Dezorientácia v čase (pojem včera si môžu mýliť s pojmom zajtra, predvčerom, pozajtra..).
 • Problém so správnym zapisovaním číslic – zamieňajú poradie čísel. Napríklad miesto 38, napíšu číslo 83.
 • Deti dávajú prednosť počítaniu na prstoch aj v staršom veku než pred počítaním v mysli.
 • U starších detí (stredoškoláci) s dyskalkuliou je problém pochopiť grafy, tabuľky, meranie rýchlosti, objemu..

Dyskalkúlia nemusí byť jediný problém, ktorým dieťa trpí.

Dyskalkúlia môže byť sprievodným príznakom ADHD (poruchy pozornosti) – nevenujú pozornosť detailom (znamienkam, desatinným čiarkam..). Ak zvládnete ADHD dyskalkúlia môže byť minulosťou.

Dyslexia – takmer 50% detí s dyslexiou má aj dyskalkúliu.

Dyskalkúlia býva spojená aj s genetickými poruchami – Gerstmannov syndróm, Turnerov syndróm.

Diagnostika dyskalkúlie

Slabé výsledky v matematike nie sú hneď znakom toho, že dieťa trpí dyskalkúliou. Podozrenie na túto poruchu môže získať pedagóg, ktorý dieťa učí, všíma si jeho správanie v škole, porovnáva ho s ostatnými žiakmi. Ak je podozrenie na dyskalkúliu, patrí jej presné diagnostikovanie do rúk odborníkov – psychológov.

Na stanovenie presnej diagnostiky sa používa séria testov, pri ktorých sa zisťuje ako dieťa chápe a používa čísla, vzorce a pravidlá v matematike a ako ich uplatňuje v riešení príkladov. Testy môžu obsahovať:

 • počítanie – počítanie odpredu, odzadu, počítanie bodiek.
 • kreslenie rôznych útvarov – ak má dieťa problém nakresliť geometrický tvar z pamäti, alebo identifikovať známy tvar z iného uhla pohľadu môže mať vizuálno-priestorový problém, čo môže vplývať na jeho matematické schopnosti.

Liečba dyskalkúlie

Na liečbu tejto poruchy neexistuje žiadny liek ani iná lekárska metóda. Niektoré lieky na ADHD a pocit úzkosti môžu pomôcť, ale nevyliečia ju.

Najvhodnejším spôsobom liečby je zvolenie vhodného prístupu k výučbe – špeciálne vyučovanie, individuálne doučovanie, vytvorenie vhodných podmienok pre dieťa doma a aj v škole.

Výbornou pomôckou sú prsty – nechajte dieťa počítať na prstoch, ak sa dopracuje k správnemu výsledku, je to v poriadku.

Mnemotechnické pomôcky pomôžu dopracovať sa pri zložitejších matematických príkladoch k výsledku, prípadne môžu naviesť dieťa k použitiu správnych matematických postupov.

Ak vidíte, že sa dieťa trápi s jedným príkladom (nevie sa pohnúť ďalej), ponúknite mu pomoc.

S matematikou sa stretávame každý deň. Dyskalkúlia môže robiť problémy nie len deťom v škole, ale aj dospelým ľuďom v bežnom živote. Varenie podľa receptu, domáci rozpočet, rozvrhnutie bežných činností počas dňa, šoférovanie auta, používanie navigácie, pomoc deťom s domácimi úlohami.. to všetko môže byť pre ľudí s dyskalkúliou veľký problém. Práca s grafmi, tabuľkami alebo práca v pokladni je pre nich veľkým problémom.

Zdroje

[1] https://www.understood.org/

Zuzana UjházyováAutorkou článku je Zuzana Ujházyová. Zuzana vyštudovala analytickú chémiu. Momentálne si dopľňa ďalšie vzdelanie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na portáli Nazdravie.sk najčastejšie publikuje články o ľudskom tele, chorobách a ich liečbe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

POSLEDNÉ ČLÁNKY